Algemene voorwaarden Tom van Woerkum Patisserie

Artikel 1. Geldigheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en andere overeenkomsten aangegaan door Tom van Woerkum Patisserie, hierna te noemen opdrachtnemer.

Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onder opdracht wordt onder meer verstaan de aanneming van werk, per uur of volgens vooraf overeengekomen offerte, inclusief meer- of minderwerk.

Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer, of door het (mondeling danwel schriftelijk) verstrekken van een opdracht aan opdrachtnemer op uurbasis, accepteert de opdrachtgever de voorwaarden van de opdrachtnemer.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offerte

Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is er geen termijn vermeld, dan geldt een termijn van twee maanden. Indien de offerte een kennelijke fout bevat zal er een gewijzigde offerte worden opgesteld. Aan onvoorziene fouten in een offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, materialen etc), een en ander eventueel op aanwijzing van de opdrachtnemer;

De ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van een vergoeding voor de onder 5 genoemde zaken, tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en / of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is opdrachtgever aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Prijzen

De door opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij duidelijk anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren en geldende BTW-tarieven.

Tussentijdse wijzigingen in materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst, kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst, danwel de voorwaarden van uitvoering, ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

Meer- of minderwerk zal schriftelijk worden vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en opdrachtgever van meer- of minderwerken echter onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht, ligt de bewijslast op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 8. Opschorten en intrekken

Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort, danwel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan de opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als (gegronde vrees bestaat dat) de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en /of stagnatieschade, die het gevolg is va handelen of nalaten van de opdrachtgever, zijn personeel danwel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover sprake is van opzet en / of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en / of leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welke hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken cq. verrichte werkzaamheden.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding, welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door opdrachtnemer gesloten verzekering.

De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid va het geleverde, de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich de zaken kosteloos te vervangen.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding of reparatie van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

Artikel 10. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

Opdrachtnemer is gerechtigd, indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

Na deugdelijke ingebrekestelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 250.

De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer de opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 11. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien opdrachtgever:

Niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen richting opdrachtnemer;

In staat van faillissement komt te verkeren;

Surséance of uitstel van betaling aanvraagt;

Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd en wanneer enig beslag op zaken en / of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

Komt te overlijden danwel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever plaatsvindt.

Artikel 12. Eigendomsbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de gehele overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.

Tom van Woerkum